rok 1250 / úder blesku a následky / úraz a uzdravení / svatý Stanislav

Napsal zblo (») v pondělí 29. 2. 2016 v kategorii různé a bezprizorní, přečteno: 1971×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinenadeje.jpg

Pro potřeby kanonizačního procesu Stanislava ze Szczepanowa[1] byl na samém počátku padesátých let 13. století vypracován dokument, označovaný jako Miracula sancti Stanislai, který ve dvaapadesáti[2] článcích shrnuje zázraky, připisované přímluvám tohoto krakovského biskupa-mučedníka.[3] Mezi případy (uvedenými s pozoruhodnou věcností a většinou stvrzenými několika svědky) zaujme svou výjimečností událost, týkající se muže, zasaženého bleskem. Zajímavá je nejen tím, že se ve výčtu různě postižených osob jedná o jediného Čecha (a patrně jediného cizince vůbec), ale i samotným popisem dramatické nehody.
---
Článek XLIV.[4] Následující se týká článku XLIV, který zní: O člověku hluchém a němém po úderu blesku.
V tomto roce
[5], v pátek, který připadl asi na polovinu měsíce května, vracel se Čech Předvoj[6] se dvěma dalšími lidmi ze vsi do města Prahy. A když jim do města zbývalo ještě půl míle, strhla se velká bouře, hromy a blesky sílily a tak se před deštěm a krupobitím uchýlili pod nějaký dub. A když tam byli, blesk uhodil do stromu a rozštípl jej v jedné třetině od shora až dolů, srazil jednoho z jeho druhů a zabil ho, porazil koně, kterého měli s sebou a kůň ten na místě uhynul, a jakoby mečem uťal hlavu psu, který byl s nimi. Druhému společníku úder blesku spálil vlasy, a jeho samotného učinil hluchým a němým, a kromě toho jej zbavil vědomí. Takže svědek byl tak zasažen úderem blesku, že oněměl, ohluchl a byl bez sebe. Později pak příbuzní, jdoucí touže cestou, zanesli ho do města a tam zůstal tři týdny a dva dny bez přestání právě tak hluchý a němý, přičemž jej opouštěly smysly. Potom, když jedné noci usnul v kostele sv. Havla v Praze[7], ukázal se mu ve vidění nějaký muž s infulí a řekl mu: „Chci ti požehnat.“ A četl nad ním začátek svatého evangelia, jehož další části však svědek nerozuměl, a ani před tím ji neznal. Po skončení evangelia k němu promluvil: „Vstaň a jdi do Krakova ke hrobu sv. Stanislava, tam budeš uzdraven; budeš se postit 15 dní a půjdeš tam v žínici a bos. Jinak zůstaneš navždy němý a hluchý.“ Onen svědek, v domnění, že je to kaplan, se ho zeptal: „Kdo jste?“ „Já jsem svatý Stanislav, biskup.“ Když se svědek probudil, velmi se divil, protože nikdy neslyšel jméno takového svatého, hned však pocítil chuť vydat se na cestu a navštívit uvedený hrob. V tom okamžiku se mu vrátil sluch a začal dobře mluvit. Jak se rozhodl, tak také učinil. Zbožně přicestoval k ostatkům mnoha svatých a slíbil, že tam bude přicházet každoročně bos a v žínici a že uvedený půst splní a nepomine ho.[8]
Stvrzuje to: sám Předvoj. A examinátoři
[9] píší takto: Při výslechu jsme ho viděli zdravého a když to všechno vyprávěl, mluvil dobře. Protože jsou Čechy daleko, více svědků se nedostavilo[10].
---
[1] Stanisław (Stanislav) ze Szczepanowa - narozen asi 1030, od roku 1072 biskupem krakovským; 11. dubna 1079 z rozkazu krále Boleslava II. Štědrého/Smělého popraven (nebo králem osobně zavražděn); svatořečen 8. září 1253 papežem Inocencem IV.
[2] ... počet i obsah prvních a posledních článků se odvozuje z pozdějšího Vita maior, protože začátek a konec dokumentu se nedochoval.
[3] Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski (Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1987) / polské překlady z latiny Janina Pleziowa, zpracování a úvod Marian Plezia / překlad výňatků polského textu a poznámky překladatele by16229č
[4]
(żywoty i cuda, str. 215 až 217)
[5] ... patrně míněn rok působení komise (viz poznámka níže), tj. 1250 (k nehodě tedy došlo ještě za vlády českého krále Václava I.)
[6] ... Przedwoj (dle Miracula), respektive Przedwój (dle Vita maior)
[7] Ještě ze starověku známý zvyk přespávat v kostele (nebo svatyni) za účelem uzdravení (żywoty i cuda, str. 232). / Přespávání v kostele (respektive u hrobu sv. Stanislava) kvůli uzdravení je zmiňováno i u jiných popisovaných případů.
[8] ... autor Vita maior převyprávěl událost takto (překlad citátu): 22. O uzdravení člověka, který upadl do bezvědomí a oněměl po úderu blesku. Jistý Čech jménem Předvoj cestoval se dvěma soudruhy do Prahy. A když je od města dělilo ještě půl míle, strhla se velká bouře; blesky, krupobití a déšť tak zesílily, že musel spolu se svými druhy odbočit pod nějaký velký dub, aby unikli nebezpečí. A když tam byli, úder blesku oderval třetinu stromu od shora až dolů, jednoho ze společníků to zabilo, druhému spálilo vlasy, uťalo jak mečem hlavu psa, který byl také s nimi, a samotného Předvoje zasáhlo tak, že ohluchl, oněměl a kromě toho upadl do bezvědomí. Později příbuzní, jdoucí touže cestou, našli ho v bezvědomí a polomrtvého jej zanesli do města Prahy. Když se v Praze odložen v kostele sv. Havla jisté noci nacházel v hlubokém spánku, ukázal se mu ve vidění jakýsi muž s infulí a řekl mu: „Chci ti požehnat.“ A četl nad ním začátek Svatého evangelia podle Jana. Když skončil, řekl mu: „Vstaň a jdi v žínici a bos do Krakova ke hrobu sv. Stanislava, kde se budeš patnáct dní postit a pak budeš uzdraven.“ Nemocný si myslel, že ten, který se mu ukázal, je nějaký kaplan a tak se ho zeptal: „Pane, kdo jste?“ A on odvětil: „Já jsem Stanislav, biskup krakovský.“ Jakmile se nemocný probudil a pevně rozhodl, že splní všechno, co mu bylo řečeno, okamžitě začal dobře mluvit i slyšet a tak splnil příkazy, které obdržel (żywoty i cuda, str. 299 a 300).
[9] ... nejdříve narazíme na stopy činnosti první komise, sestavené z arcibiskupa hnězdenského, biskupa vratislavského a opata lubušského, která působila v roce 1250. Právě tyto osobnosti se skrývají pod označením „examinátoři“ (examinatores, sc. miraculorum s. Stanislai), které se objevuje v závěru řady článků (...). V protokolu (...) členové komise z roku 1250 potvrzovali určité skutečnosti (zdravotní stav předvedených osob), jakoby na chvíli vypadli ze své role a sami se stávali dodatečnými svědky (żywoty i cuda, str. 156).
[10] ... příběh zní natolik důvěryhodně, že další svědkové nejsou snad ani zapotřebí.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a jedna